الخميس، 16 مارس 2017

العلوم للصف الأول الابتدائى - التيرم التانى - science pour 1ere primaire

Complete :
-         La vache est un origine ……………….
-         L’huile et le beurre sont des matières …………….
-         Pour avoir de l’ énergie . je mange : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-         L’eau se trouve sous ……………….. états
-         La tomate est un origine ………………….
-         Je suis sucré , je suis ……………………..
-         Je suis le sens de sentir. Je suis ………………………..
-         Pour grandir je mange ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-         J’ai 2 ………………. , deux ………………………… , deux ……………….. et deux ………………..
Ecris trois example de famille  suivants :
Matières grasses : ……………………………………………………….
Produits laitiers: …………………………………………………
Familles sucrées : …………………………………………………………….
Boissons non sucré :………………………………………………………….
Fruits : ……………………………………….
l égumes : ……………………………………..