الخميس، 9 نوفمبر 2017

math pour 2eme primaire الرياضيات للصف الثانى الابتدائى - الجزء الاول - التيرم الاول 1ere section

Complete :
-         4 unites et 7 dizaines = ………………
-         47+11= ………………………
-         76 – 50 = ……………………
-         8 dizaine – 3 dizaine = …………………
-         4 dizaines +6 dizaines = ……………….
-         Une dizaine + 9 dizaine = ……………………... = ……………………..
-         5 dizaine + 5 dizaine = ……………………... = ……………………..
-          8 Dizaine + 2 dizaine = ……………………... = ……………………..
-         5 centaines + 3 centaines = ……….……… + ……………………
-         2 centaines + 1 centaines = ……….……… + ……………………

-         Le jour qui vient juste avant juste avant le mercredi est …………………….
-         Rim achete une dizaine de cahiers et 12 cahiers vert , combine de cahiers  Rim a achete t- elle entout ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-         Choisis la bonne reponse :
a-   8 dizaine – 3 dizaine =  
 (5 unite – 50 unites – 50 dizaines)
b-  Karim  a  un sac de 18 bonbons , il mange 2 bonbons . Alors il lui reste  ( 16 , 20 . 6 )
c-    Soixant – quinze + vingt deux =
d-  59 = (9dizaines et 5 unites – 5 dizaines et 9 unites)Complete :
105 - ……… -   305   -   …..……    - 505  - ……… - 705 ……… -
960 - ……… - ……… - 660 - ……… - 460 - ……… - 260
130
         ……… -
                     330 –
                              ……… -
                                          530 
                                                ……… -
                                                          730
Ecris en chiffres :
Cinquante
Cinquante
Cinquante -deux
Cinquante-quatre
Cinquante - six
Cinquante- neuf
Soixante-dix
Ecris en letters “
600
702
660
872
911
999
Complete :
700 =    …………….. + ………………
Relie :
100                                                 100 +60
104                                                  10+100
160                                                 10+90
110                                                  100+ 4
12                                                  10+2
Place le signe  > ou <
620…………260
940…………460
180………..810
730……….370
560……………650
630………….360
820…………..280
190…………910
790……………..970


2 dizaines =
4unites et 2 cent =
1 dizaines et 5cent =
1 dizaines , 4 unite et 6 cent =
7 unite
Entoure la valeur du chiffre souligne :
04
40
4
80
8
80
673
60
600

Effectue :
-         903+30 =
-         6 centaine  +   3 dizaines = ……….. dizaines
-         65 = ………… dizaines + ……………. Unites
Hier
JeudiAujourd’hui

Mercredi

Mardi
Demain


Samedi


La position du chiffre souligne
La valeur du chiffre souligne670


785


2


54
-ecris le  sign"> ,= ou <":
60 + 20 +19 …………… 7 dizaines+2centaine
Quatre – vingt-seize …………… 80+3+3
930+51 ………………93-41
50+200……………. 70 - 10
Effectue:

+2
+20
+35
+200
+250
385

276

968

672