الخميس، 9 نوفمبر 2017

math pour 2eme primaire الرياضيات للصف الثانى الابتدائى - الجزء الثانى - 1ere section

Question 1:
Resoudre les suivants
a- 2dizaine  ,15 units = -----------
b- 63 + 25 = ----------
c- le petit nombre peut etre forme de : 2 , 5 , 1 = -------------
e- 3 dizaine  + ----- dizaine  = 10 dizaine 
f- 14 units , 7 dizaine  = ---------
g- 6 centaine + 2 centaine = ---------- centaine
-------- + ---------- = -----------
Question 2:
Trouver la reponse :


   847
+ 125          
………

  706
- 196
……..

 209
 + 88
……..
Question 3:
trouver la reponse:
a- le nomber just apres 800 est ------------ (801 – 799 – 8 ( 11
b- Le nombre  entre 960 and 962 est ------ ( 959 – 961 – 963 )
c- 40 dizaines = ------- centaine (40 – 400 – 4 )
d- The value  de5   en 357 est ----------- (50 – dizaines – 5 )
e- Le nombre  avant 200 est --------- ( 201 – 199 – 100 )
f- le plus petit  2 – digit number est ----------- ( 100 – 99 – 10 )

Question 4:
A-  ecris : = ,  
a- 20 tens
300

b- 4T , 10 U
5U , 4 T

c- 20 + 500 + 7
7 + 20 + 500

d- 234 + 322
The value of 6 in 634     
B- ecris en lettre :

a- 785 = ---------------------------------------------------------------------------------
b- 249 = -----------------------------------------------------------------------------------
c- 163 = -------------------------------------------------------------------------------------D- Complete :
a- 521 , 531 , _____ , _____ , ______
b- 354 , 454 , ______ , _______ , _______
c- Dans le nombre  301 le dizaine  0 est ----------- place and son valeur   est ----------
d- 5 centaine , 7 units and 8  dizaine = -------------
e- la  valeur  de 4   en194   est -----------------,  et la valeur  9   est ------C- ecris en chiffre :
a- deux cent et soixante cinq = -----------------
b- trente huit = ------------------------
c- quatre cent et quatre-vinght- dix sept and = -----------------------------

f- 28 - 25 = ---------
g- (315 + …… ( + 310 = ……. (217 +…… ( .
Question 5:
A- Met en ordre:
 456 , 835 , 102 , 79 , 277 , 468. decroissant

--------- , ---------- , ----------- , ----------- , ----------- , ----------.
 318 , 211 , 354 , 85 , 517, 19 . croissant

---------, ------------, --------------, -------------, ------------, ----------.B- met( P ) or ( O ):
a- 304 c’est trois cent quatante.    ( )
b- 47 + 95 = 142    ( )
c- 478 peut etre former de 6- 4 – 8 ( )
d- le petit nombre de 2,0 ,5  est 502 ( )
e- 706 = 6 units , 7 centaines et 0 dizaine ( )

C- ecris :
a- 710 = --------- + ------------ + --------------.
b- 809 = ----------- + ------------- + ------------- .
c- 213 + 633 = ……..+…….+………+………+………+………..

= …………..+……………+…………..
= ………………..
D- resoudre :
a- 5 + 20 + 300 = ----- ----------
b- 80 + 900 + 1 = ----------------

E- ma soeur a 182  etoiles  elle a mets 67 on dans son cahier , com bien d’etoile il lui reste
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

و لكم تحياتى
مامى لأول مرة