الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016

حساب للصف الأول الابتدائى - التيرم الثانى - Math pour 1eme primaire

Complete :
10 - ……… -   30   -   …..……    - 50  - ……… - 70 ……… -
90 - ……… - ……… - 60 - ……… - 40 - ……… - 20
10
         ……… -
                     30 –
                              ……… -
                                          50 
                                                ……… -
                                                          70


Ecris en chiffres :
Cinquante
Cinquante
Cinquante -deux
Cinquante-quatre
Cinquante - six
Cinquante- neuf
Soixante-dix
Ecris en letters “
60
72
66
80
91
99
Complete :
70 =    …………….. + ………………

Relie :
10                                                 10 +6
14                                                  10+1
16                                                 10+0
11                                                  10+ 4
12                                                  10+2
Place le signe  > ou <
62…………26
94…………46
18………..81
73……….37
56……………65
63………….36
82…………..28
19…………91
79……………..97

Dessine un ensemble de :
2 dizaines

4unites

1 dizaines


1 dizaines et 4 unite7 uniteEntoure la valeur du chiffre souligne :
S4
40
4
80
8
80

Effectue :
-         93-30 =
-         6 dizaines  -   3 dizaines = ……….. dizaines
-         65 = ………… dizaines + ……………. Unites
Hier
JeudiAujourd’hui

Mercredi

Mardi
Demain


samedi


La position du chiffre souligne
La valeur du chiffre souligne67


78


2


54

-ecris le  sign"> ,= ou <":
6 + 20 +19 …………… 7 dizaines
Quatre – vingt-seize …………… 80+3+3
93-51 ………………93-41
50+20……………. 70 - 10

Trace un ligne rouge de 10 unites
Et un ligne vert de 15 unites