السبت، 7 مايو 2016

English Exam for 1 primary امتحان الانجليزى لأولى ابتدائى - امتحان رقم 1

Write use the words in the boxes :
It is a taxi                         
Yellow

…………………………………………………………………
It is a lorry                        
Green

…………………………………………………………………
It is a boat                         
Purple

…………………………………………………………………
It is an umbrella
Orange

………………………………………………………………


Complet :
-         Good ………
-         It ………………. Lemon
-         How ………… you
-         I’m ………………… thanks
-         It ……………. Not an orange
-         What ……. It ?
-         …………. a dog
-         ………. It isn’t
-         Yes ,……………….
-         It  ……………. A dog
-         ………….. a car ?
Write the capital  letters :
n……………..                                    a…………….
i…………..                                        q……………
y……………….v……...                                 d……………
e…………..                                      f………….
h……………………                             m………….
b……………. u……….o………….p……….s…………..g……….h………                            j……………r…………..t……….l……..z……….x…………c…………
connect with the right answere :
1.   Good morning
2.   I’m fine
3.   Is it a lemon ?
4.   How are you
5.   What is this ?
6.   Very
7.   Mr
8.   Good
9.   Good
10.                     How are
1)   I’m fine thanks
2)    Morning
3)   you
4)   afternoon
5)   Well
6)   Thank you
7)   Jolly
8)   It’s an insect
9)   It is not  … it is an orange
10)         Good morning
Complete :
-         It  is ………… apple
-         It is ………………. Grey umbrella
-         It is ………………..orange
-         It ……………. A bike
-         It ………………. Umbrella
-         It ………………… car
-         It ……………………. Boat
-         It ……………………… bike
-         It’s …………………       it’s very slow
-         It is a ……………..         it’s  slow
-         It’s …………………        it’s very fast
-         It’s …………………          it’s fast
-         ……………… is a grand ma
-         ……………… is a grand pa
Write the opposite
-         Fast       x         …………………
-         Big          x    …………………
choose the correct answere:
-what (my – your) name ?
- (my-your)name’s Dan
- hi, what (it- is) your name?
My name (yes –is) Farida
I   (am – are-is) a girl
He   (am – are-is) a boy
She  (am – are-is) a  nice girl
It  (am – are-is) a  toy  shop

Make a questions :
-         It is a dog
………………………………………………..
-         It is a cat
…………………………………….
Complete  by:
Is it – yes – it is – no - not
-         …………….  A rabbit
-         It is ……………. A kitten
-         ………….. a dog ? no it is not
-         Is it a Kitten ? yes ……………
-         Is it white ? ………… it is not
-         Is it black ? ……….. it is
Colors  each word by its color:
Red                                                       black   
Blue                                                 pink                
Green                                           orange
White                                       brown                 
Grey                                       purple
Yellow