الخميس، 23 أبريل 2015

examen de calcul pour la grand section امتحان الحساب لسنة kg2

ecris en lettre:

1
Un
2

3

1

4

0

5

4

2

3

0

4

6
Add:
4 + 2 =
                        8 + 0 =
3 + 2 =
                        5 + 3 =
9 + 1 =
                        3 + 4 =
4 + 7 =
                        6 + 2 =
Ecris en lettre :
3

2

4

3

5

5

0

6

1

1

2

0
Add:
3 + 1 =
9 + 11 =
8 + 7 =
6 + 9 =
4 + 12 =
13 + 6 =
2 + 12 =
18 + 1 =
dessin et coloree 17 banane:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQU6BDjEA7Y9IMI53ovwfEgkUfWXVY51D1EJXZviHBe7wsdbKHC,https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQU6BDjEA7Y9IMI53ovwfEgkUfWXVY51D1EJXZviHBe7wsdbKHC,https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQU6BDjEA7Y9IMI53ovwfEgkUfWXVY51D1EJXZviHBe7wsdbKHC,https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQU6BDjEA7Y9IMI53ovwfEgkUfWXVY51D1EJXZviHBe7wsdbKHC,https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQU6BDjEA7Y9IMI53ovwfEgkUfWXVY51D1EJXZviHBe7wsdbKHC,https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQU6BDjEA7Y9IMI53ovwfEgkUfWXVY51D1EJXZviHBe7wsdbKHC,https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQU6BDjEA7Y9IMI53ovwfEgkUfWXVY51D1EJXZviHBe7wsdbKHC,https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQU6BDjEA7Y9IMI53ovwfEgkUfWXVY51D1EJXZviHBe7wsdbKHC,https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQU6BDjEA7Y9IMI53ovwfEgkUfWXVY51D1EJXZviHBe7wsdbKHC https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQU6BDjEA7Y9IMI53ovwfEgkUfWXVY51D1EJXZviHBe7wsdbKHC
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQU6BDjEA7Y9IMI53ovwfEgkUfWXVY51D1EJXZviHBe7wsdbKHC

Add:
6 + 9 =
                                         9 + 9 =
8 + 5 =
                                        4 + 10 =
16 + 2 =
                                        15 + 3 =
4 + 8 =
                                        17 + 3 =

Ce qui est apres:
2


13


6


17


4


21

Add:

6 + 12 = 
                                           9 + 7 =
2 + 13 =
                                           5 + 4 =
4 + 1 =
                                           3 + 10 =
10 + 7 =
                                    12 + 8 =

Ecris se qui est apres:
3


15


29


22


7


26


ecris en lettre:

5


4

 1


 3

 0


 5

 2
Add:

7 + 4 = 
                                            3 + 5 =
5 + 6 =

                                            11 + 7  
6 + 4 =

                                            9 + 7 = 
12 + 5 =

                                             8 + 9 =
ecris ce qui est avant:

4


13


7


17


9


21

Add:
2 + 11 =
4 + 12 =
6 + 7 =
7 + 9 =

8 + 3 =

Add:
3 + 3 = 
                                  20 + 0 =
13 + 4 =

                                  10 + 10 = 
7 + 5 =

                                   6 + 5 = 
5 + 4 =

                                 13 + 4 =


9 + 10 = 
                                  5 + 14 =
13 + 2 =

                                   8 + 6 = 
6 + 0 =

                                   16 + 2 =

8 + 1 =

                                    11 + 8 =


Add:

8 + 3 =

                                 7 + 9 =

3 + 6 =

                                 6 + 13 =

15 + 1 =

                                 5 + 12 =

14 + 2 =

                                 6 + 1 =

ecris ec qui est apres:

12


6


8


20


15


17Add:

6 + 12 =

1 + 5 =

4 + 15 =

16 + 2 =

9 + 0 =
ecris ce qui est au milieux:
13

15

    
9

11

13

15

7

9

14

16
    

16

18

1

3
    
2

415

12

14
    

8

10

4

6
Add:

13 + 2 = 
                                   4 + 6 =

7 + 9 = 
                                   9 + 11 =

5 + 9 =

ecris se qui manque:
6

8

    
18

20

11

13

15

17
    

2

4

7

9
    
9

11

13

15
    

4

6

10

12